سایت رسمی دکتر بهروز مصلحی

Marshal Arts

به نام خدا

کارنامه ورزشی دکتر بهروز مصلحی

دکتر بهروز مصلحی ورزش رزمی را از سال 1374 تحت نظر شیهان علیرضا نبی پور قهرمان جهان و بنیانگذار کیک بوکس حرفه ای در ایران آغاز نمود. پس از اخذ شال بند سبز کونگ فو به کنتاکت کاراته انگلیسی رو آورد و همزمان با آن در رشته فول کیک بوکسینگ به فعالیت پرداخت.

مدارک رسمی:

1- کمربند مشکی دان دو کنتاکت کاراته

2- کمربند مشکی دان دو فول کیک بوکسینگ

3- مربیگری درجه سه کنتاکت کاراته

4- مربیگری درجه سه فول کیک بوکسینگ

5- مربیگری درجه سه بدنسازی

6- شال بند سبز کونگ فو توآ

مسئولیت ها:

1- نایب رئیس کیک بوکس حرفه ای ایران به مدت دو سال

2- رئیس هیئت پزشکی کنتاکت کاراته به مدت پنج سال

3- عضو کمیته مربیان کنتاکت کاراته به مدت سه سال

4- عضو کمیته داوران کنتاکت کاراته به مدت سه سال

5- عضو کمیته مربیان فول کیک بوکسینگ به مدت دو سال

6- عضو کمیته داوران فول کیک بوکسینگ به مدت دو سال

قهرمانی:

قهرمان کشور در سال 1382 در رشته فول کیک بوکسینگ